Stralend kindjeHet is voor niemand een prettige gedachte om te wonen op gifgrond. Laat staan om er je kinderen te laten spelen. We zien tenslotte allemaal liever blozende wangetjes op stralende gezichtjes van blijdschap dan dat ze fluoriserend oplichten in het donker.

Dit is een dilemma wanneer er op een later tijdstip vervuiling geconstateerd wordt, zoals op het voormalige Bailyterrein, maar ook met de aankomende bouwplannen op de Zwaaikom. Laten we eens een quote uit dit document van juni 2003 nemen:

Brabant wil wel vooroplopen met het economisch ontwikkelen van oude belten, maar als het op wonen aankomt, ademt de nota nog terughoudendheid. Zo is bij onderzoek onder bewoners in Oosterhout gebleken dat eerlijke communicatie hun eerste zorg is. Maar daarnaast willen ze toch wel een financiële garantie voor als het misgaat. Beijnen: 'Daarmee bevestig je juist het imago dat het wonen op de stortplaats onbeheersbare risico's oplevert. We hadden juist vastgesteld dat die er niet waren.'

Bewoners willen dus eerlijke communicatie betreffende hun eigen gezondheidsrisico`s en tevens een financiële garantie dat de waarde van hun huizen niet daalt. Als we de volgende quote uit het Verslag Klankbordgroep bodemverontreiniging voormalig Philipsterrein Oosterhout 15 april 2008, AC restaurant Oosterhout eens nemen:

De klankbordgroepleden spreken uiteindelijk een voorkeur uit voor variant 3.1. (sa-nering van de bron op het bedrijfsterrein en monitoring van het grondwater in de wijk), op grond van de volgende afwegingen:

a. Afwezigheid van nadelige gezondheidseffecten. Er is geen direct contact met de verontreiniging mogelijk, zolang er geen grondwa-ter wordt opgepompt. Uitdamping vindt niet plaats; metingen van de binnenlucht hebben geen blootstelling aangetoond.

b. Geen zichtbare saneringskenmerken in de wijk. Als er geen zichtbare saneringskenmerken in de wijk zijn, zullen potentiële kopers van woningen hierdoor niet worden afgeschrikt.

Hier krijgen we toch het smaakje dat het erg om eigenbelang gaat en dat potentiële kopers om de tuin geleid moeten worden. Die hebben dan geen recht op eerlijke communicatie?

Groen Brabant maakt zich zorgen om de gang van zaken in het gebied. Natuurlijk worden daarbij ook de bomen niet vergeten. U hoort Bert van ham (Groen Brabant) bij rondje Oosterhout(ORTS) van hedenmiddag. Ook het verslag van het vragenhalfuurtje van 15 april jongstleden vindt u onder  het geluidsfragment:

A. Vragen aan wethouder Bode

De vice-voorzitter: “Mevrouw Bode heeft al plaats genomen, zij zal de vragen namelijk beantwoorden namens wethouder De Boer die afwezig is. En ik wil de heer Van Ham vragen om zijn vragen aan mevrouw Bode te stellen. Gaat uw gang.”

De heer Van Ham: “Dank u wel voorzitter. Jammer dat de heer De Boer er niet is, want ik heb de vragen, die ik inmiddels dus schriftelijk gesteld heb eigenlijk al een aantal keren gesteld, weken geleden, dus het had allemaal niet nodig hoeven te zijn. Het gaat over het nieuwbouwproject aan de Molenstraat. De bewoners daar, aan het eind van de Molenstraat tegen het Kanaal aan, die maken zich ernstige zorgen. En die willen toch graag weten wat de status is van het nieuwbouwproject. Zij kunnen daar nergens maar ook nergens hierin dit huis achter komen. En het aller belangrijkste is, wat gaat er nu eigenlijk gebeuren? Wij hebben begrepen dat daar dijkwoningen komen. Maar het blijkt daar ook een waterwingebied te zijn en daar staan ook nog eens heel wat monumentale bomen. Gaat die bestaande natuur verdwijnen? Kortom wat is nu eigenlijk de stand van zaken ten aanzien van dit nieuwbouwproject?”

De vice-voorzitter: “Ik mag aannemen mijnheer Van Ham dat u alle drie uw vragen ineen heeft geweven?”

De heer Van Ham: “Ja.”

De vice-voorzitter: “Mevrouw Bode gaat uw gang.”

Wethouder Bode: “Dank u wel voorzitter. Mijnheer Van Ham zegt dat niemand in het huis, de bewoners die daar zitten kunnen informeren.”

De heer Van Ham: “Nee, dat heb ik niet gezegd. De bewoners hebben hier in dit huis geen antwoord kunnen krijgen op deze vragen.”

Wethouder Bode: “Misschien moet je daar wethouder voor zijn, ik weet het niet. Maar ik heb ze in ieder geval wel voor u. En u heeft het dan over de 11 woningen op het voormalige Bailey terrein heb ik begrepen, dat zijn zes appartementen en vijf grondgebonden woningen. En dit zijn géén dijkwoningen, maar de eerste verdieping van de woningen en van de appartementen kijken wel over de dijk. En het Bailey terrein ligt in het grondwaterbeschermingsgebied en niet in een waterwingebied. Overigens ligt half Oosterhout in het grondwaterbeschermingsgebied. En er wordt geen enkele boom gekapt die op de dijk staat. En op het voormalige Bailey terrein stonden geen bomen, zeker geen monumentale bomen. En bij de hoekwoning, schuin tegenover het appartementengebouw, daar waar de Molenstraat een scherpe bocht maakt, daar staat een grote eik in een particuliere tuin en deze is in het plan opgenomen en gespaard gebleven.”

De heer Van Ham: “Voor alle duidelijkheid voorzitter. Ik heb het helemaal niet gehad dat er op het Bailey terrein bomen stonden. Het is aan het eind van de Molenstraat, daar waar de, en zo werden ze in ieder geval in een voormalig plan genoemd, dijkwoningen zouden komen.”

Wethouder Bode: “Dat klopt dus niet. En nogmaals ik heb begrepen dat er geen enkele monumentale boom gekapt gaat worden.”

De heer Van Ham: “Goed. Wij gaan het volgen voorzitter.”