Op 21 januari jl. hebt u schriftelijke vragen ex art. 41 van het Reglement van Orde van de Oosterhoutse gemeenteraad gesteld over Slotjes-Midden. Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1. Kunt u aangeven of de verkoop van stadswoningen aan de Van Oldenneellaan volgens plan verloopt?
Antwoord 1. Het beeld op de locatie Van Oldenneellaan wijkt niet af van het algemene beeld dat ook in Oosterhout, net als in heel Nederland overigens, te zien is: de woningmarkt bevindt zich in een fase waarin aanwezige interesse met meer aarzeling wordt omgezet in aankoop.

Vraag 2. Is er op dit moment al een bouwvergunning afgegeven voor de stadswoningen aan de Van Oldenneellaan of is deze bouwvergunning inmiddels aangevraagd?
Antwoord 2. Cires heeft bouwvergunning aangevraagd. Op korte termijn start de procedure zoals bedoeld in art. 19, lid 2 van de Wet op de ruimtelijke ordening (oud).

Vraag 3. Op welk moment zal gestart worden met de bouw van de woningen aan de Van Oldenneellaan?
Antwoord 3. Met Cires is als bouwperiode voor de Van Oldenneellaan 2008-2009 afgesproken.

Vraag 4. Na welke tijd zullen de huidige plannen aan de Van Oldenneellaan worden aangepast (b.v. goedkopere woningen) als verkoop van de stadswoningen moeilijk of niet gaat..
Antwoord 4. Dit achten wij, in goed overleg met Cires, vooralsnog niet aan de orde. In algemene zin willen wij u er daarbij op wijzen dat de door u voorgestelde aanpassingen in strijd zijn met de Samenwerkingsovereenkomst, waarin een bepaalde verhouding tussen koop- en huurwoningen is afgesproken. Dit om de differentiatie in de samenstelling van de wijk te bevorderen. Daarnaast zou de door u voorgestelde verschuiving in woningbouwtypen een negatieve wissel trekken op de exploitatie van het plan.

Vraag 5. Kunt u aangeven wanneer gestart zal worden met de bouw van woningen in de volgende fasen van de herstructurering van Slotjes-Midden (Van der Made-terrein en Loevensteinlaan)?
Antwoord 5. Volgens de planningen zou worden begonnen op het terrein van voorheen Van der Made en in 2011 aan de Loevensteinlaan, dat wil zeggen in de planperiode 2 t/m 5 in de jaren 2010 t/m 2014.

Vraag 6. Worden die delen van Slotjes-Midden die op de nominatie staan om gesloopt te worden, ook nog steeds meegenomen in de reguliere onderhoudscyclus van de openbare ruimte zodat verloedering wordt tegengegaan?
Antwoord 6. Uiteraard. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan een plan voor het tijdelijk beheer van die locaties in Slotjes-Midden die vrijkomen als gevolg van sloop. Cires heeft een buurtmeester aangesteld om met name verloedering te voorkomen.

Vraag 7. Op welke manier en op welke momenten zijn de bewoners van Slotjes-Midden tot op dit moment betrokken bij de herstructurering van hun wijk?
Antwoord 7. In algemene zin vindt er regelmatig overleg plaats met de Bewonersgroep Slotjes-Midden, waarin de bewoners van de wijk zijn vertegenwoordigd. Daarnaast zijn er in het verleden bij gelegenheden die zich daartoe lenen, meermalen inspraak- en informatieavonden belegd. Ten slotte is er de afspraak dat ook bij reconstructies van de openbare ruimte in de zogenaamde “beheersgebieden” veelvuldig de direct betrokkenen – de bewoners dus – worden geïnformeerd en geconsulteerd.

Vraag 8. Zal het college voor het verdere overleg met de bewoners van Slotjes-Midden tijdens de herstructurering ook gebruik gaan maken van een zelfde soort overleg als in het Santrijngebied, dus een Slotjes-Midden panel met een brede afvaardiging van bewoners.
Antwoord 8. De huidige fase van de vernieuwing van Slotjes-Midden is een andere dan de voorbije planfase van Santrijn. In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken opgenomen over en goede betrokkenheid van en communicatie met de bewoners. Zowel Cires als de gemeente heeft daarin een verantwoordelijkheid.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT