Geacht college,

Volgens artikel 41 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad stellen GroenLinks/D66 en de SP het volgende aan de orde:

In april 2008 zijn de woningen uit Slotjes-Midden aan de Van Oldeneellaan gesloopt. Inmiddels ligt deze plek alweer geruime tijd braak. Op de website (http://www.oldeneellaan.nl) worden inmiddels mede namens Cires de nieuwe stadswoningen met prijzen tussen de € 383.000 en € 409.000 aangeboden, die op de plek van de gesloopte sociale huurwoningen moeten komen. Sinds de start van de verkoop op 26 november jl. zijn van de eerste groep van 18 woningen, die nu te koop staan. er volgens deze website inmiddels 2 verkocht. Op de website van Cires staat aangegeven dat nog niet bekend is wanneer de bouw van deze stadswoningen start.

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben GroenLinks/D66 en de SP dan ook de volgende vragen:

1. Kunt u aangeven of de verkoop van de stadswoningen aan de Van Oldeneellaan volgens plan verloopt?

2. Is er op dit moment al een bouwvergunning afgegeven voor de stadswoningen aan de Van Oldeneellaan of is deze bouwvergunning inmiddels aangevraagd?

3. Op welk moment zal gestart worden met de bouw van de woningen aan de Van Oldenneelaan?

4. Na welke tijd zullen de huidige plannen aan de Van Oldenneellaan worden aangepast (b.v. goedkopere woningen) als de verkoop van de stadswoningen moeilijk of niet gaat?

5. Kunt u aangegeven wanneer gestart zal worden met de bouw van woningen in de volgende fasen van de herstructurering van Slotjes-Midden? (Van der Made terrein en Loevesteinlaan)?

6. Worden die delen van Slotjes-Midden die op de nominatie staan om gesloopt te worden ook nog steeds meegenomen in de reguliere onderhoudscyclus van de openbare ruimte zodat verloedering wordt tegengegaan?

Op dit moment is het GroenLinks en de SP niet duidelijk op welke manier de bewoners van Slotjes-Midden betrokken worden bij de herstructurering van hun wijk. Bij de plannen in het Santrijngebied heeft de gemeente met succes gebruik gemaakt van het Santrijnpanel, dat bestaat uit een aantal bewoners uit het Santrijngebied.

7. Op welke manier en op welke momenten zijn de bewoners van Slotjes-Midden tot op dit moment betrokken bij de herstructurering van hun wijk?

8. Zal het College voor het verdere overleg met de bewoners van Slotjes-Midden tijdens de herstructurering ook gebruik gaan maken van een zelfde soort overleg als in het Santrijngebied, dus een Slotjes-Midden panel met een brede afvaardiging van bewoners?

Hoogachtend

W.J.W.A. van der Zanden (GroenLinks/D66)
J. de Hoogh (SP)