Op 27 augustus jl. hebt u schriftelijke vragen ex art. 41 van het Reglement van Orde van de Oosterhoutse gemeenteraad gesteld over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1. Waarom heeft het college ten aanzien van deze wijzigingen de gemeenteraad en betrokkenen (ook belangenverenigingen) niet actief geïnformeerd?
Antwoord 1. De vooronderstelling die ten grondslag ligt aan deze vraag is onjuist. De rechten van inwoners van onze gemeente op een Wmo-voorziening zijn geregeld in de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oosterhout. Deze is op 20 september 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. In artikel 25 van die Verordening staat gesteld dat, wanneer het (eventueel gezamenlijk) inkomen meer dan 1,5 keer het resp. norminkomen bedraagt, de vervoersvoorziening als algemeen gebruikelijk wordt geacht en dus geen verstrekking van een dergelijke voorziening als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Verordening kan plaatsvinden. Per 1 januari 2008 zijn, eveneens bij besluit van de gemeenteraad, de Wwb-norminkomens vervangen door de norminkomens bedoeld in het Besluit maatschappelijke ondersteuning. Hiermee is de inkomensgrens voor cliënten aanzienlijk hoger - en dus gunstiger - komen liggen. Het is overigens onjuist dat artikel 25 ook van toepassing zou zijn op de rolstoelvoorziening. De rolstoelvoorziening staat in hoofdstuk 6 van de Verordening; artikel 25 heeft uitsluitend betrekking op
hoofdstuk 5.

Vraag 2. Bovendien heeft het college bij de behandeling van verordeningen en beleidsplannen steeds aangegeven dat de raad bij de uitvoering betrokken zou blijven. Is het college zich er van bewust dat deze toezeggingen niet zijn nagekomen?
Antwoord 2. Zoals in antwoord 1 al aangegeven, heeft de gemeenteraad besloten tot zowel de primaire vaststelling van de Verordening als de wijziging per 1 januari 2008. De belangenorganisaties, verenigd in de WMO-C, zijn bij de voorbereiding van beide besluiten uitvoerig betrokken geweest.


Vraag 3. Klopt het dat de gemeente Oosterhout een inkomenstoets van anderhalf maal het norminkomen toepast?
Antwoord 3. Wij voeren de inkomenstoets uit zoals die bij verordening door de gemeenteraad is vastgesteld. Zie ook ons antwoord op vraag 1.


Vraag 4. Kan het college nog voor de behandeling van de begroting 2009 de gemeenteraad een overzicht doen toekomen waarin alle wijzigingen in het systeem en voorwaarden voor het verlenen van voorzieningen in het kader van de Wmo sinds de invoering daarvan in 2007 zijn weergegeven?
Antwoord 4. Er zijn geen wijzigingen in de voorwaarden rond de verstrekking van de individuele voorzieningen Wmo doorgevoerd, anders dan door de gemeenteraad per 1 januari 2008 vastgesteld. Ten slotte willen wij u nog het volgende in overweging geven. Aan de bovenstaande beantwoording kan geen andere conclusie worden verbonden dan dat de gemeenteraad steeds een beslissende
stem heeft gehad in de berekening van de inkomenstoets voor Wmo-voorzieningen. Uit de notulen van de desbetreffende gemeenteraadsvergaderingen blijkt bovendien dat uw fractie actief aan de besluitvorming heeft deelgenomen. De impliciete kritiek aan het adres van ons college – met name in de inleiding bij uw vragen – is voor ons dan ook lastig te plaatsen.