Geacht college,

Volgens artikel 41 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad stelt GroenLinks het volgende aan de orde:

Op donderdag 26 april hebben VVD, CDA, D66, GroenLinks en Christenunie in Den Haag een akkoord gesloten over de begroting 2013. Een onderdeel van dit akkoord is dat de nieuwe toets op het inkomen van gezinnen in de bijstand wordt teruggedraaid. Door deze huishoudtoets dreigden met name gezinnen met volwassen, thuiswonende kinderen er soms meer dan 50% in inkomen op achteruit te gaan.

De gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht hebben inmiddels in overleg met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten om met onmiddellijke ingang de uitvoering van de huishoudtoets op te schorten.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft GroenLinks de volgende vraag:

Is het College van B&W bereid om de uitvoering van de huishoudtoets met onmiddellijke ingang op te schorten?

Hoogachtend

W.J.W.A. van der Zanden