Geacht college,

Volgens artikel 41 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad stelt GroenLinks het volgende aan de orde:

In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) hebben Oosterhouters onder bepaalde voorwaarden recht op ondersteuning in de vorm van “Hulp bij het Huishouden”. Iemand, die hier recht op heeft, krijgt dan een bepaald aantal uur huishoudelijke hulp ter beschikking. Voor het leveren van deze huishoudelijke hulp heeft de gemeente contracten afgesloten met een aantal zorgaanbieders. Hiernaast hebben mensen ook de mogelijkheid om met behulp van een Persoons Gebonden Budget (PGB) zelf deze huishoudelijke hulp in te kopen. In dit geval moeten ze wel zelf de administratie verzorgen. Het gaat hier o.a. om het opstellen van een arbeidscontract, de salarisadministratie en eventuele andere werkgeverstaken zoals verzekeringen en de doorbetaling bij ziekte. Tot eind 2011 had de gemeente Oosterhout hiervoor een overeenkomst afgesloten bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB voerde deze taken dan uit om hiermee de mensen die kozen voor een PGB bij de huishoudelijke hulp te ontlasten. Veel gemeenten in Nederland maken ook deze keuze.

Met ingang van 2012 is het contract door de gemeente Oosterhout met de SVB opgezegd. Het gevolg is dat bovenstaande mensen nu zelf verantwoordelijk zijn voor de administratieve taken als ze kiezen voor een PGB. Volgens informatie van de SVB gaat het hier om een groep van 165 personen. Deze mensen zien drie weken van te voren geinformeerd over het stopzetten van het contract met de SVB. Het gevolg is een grote onzekerheid en onduidelijkheid omdat door de gemeente niet is aangegeven wat de praktische gevolgen zijn van het stopzetten van dit contract. Daarnaast gaat het hier vaak om mensen die vanwege ziekte en/of een lichamelijke handicap al met veel beperkingen in het dagelijks leven te maken hebben. Door het opzeggen van dit contract krijgen deze mensen er nog een extra belasting bij.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft GroenLinks de volgende vragen:

1. Wat is de reden dat de mensen die het betrof pas 3 weken voor afloop van het contract met de SVB hierover op de hoogte zijn gesteld, terwijl de gemeente het contract met de SVB al op 26 april 2011 heeft opgezegd?

2. Bent u het met GroenLinks eens dat dit een te korte periode is voor mensen om zelf de nodige maatregelen te nemen naar aanleiding van het stopzetten van de dienstverlening door de SVB?

3. Is het contract met de SVB om puur financiële redenen opgezegd of zit hier ook nog een bepaalde visie achter op het gebied van de WMO?

4. Wat is het alternatief dat de gemeente Oosterhout heeft aangeboden aan de personen, die tot nu toe gebruik maakten van de dienstverlening van de SVB?

Een rapport van BMC over de WMO in Oosterhout uit oktober 2011 geeft aan, dat het voor de gemeente juist financieel voordelig om te zorgen voor een goede ondersteuning van mensen die kiezen voor een PGB bij “Hulp bij het Huishouden”.

5. Is het College bereid om op basis van de hierboven gegeven argumenten alsmede de conclusie uit het rapport van BMC alsnog te zorgen voor ondersteuning van mensen met een PGB bij “Hulp bij het Huishouden” via de SVB of een daaraan gelijkwaardige dienstverlening uitgevoerd door een andere organisatie?

Hoogachtend

W.J.W.A. van der Zanden