Geacht college,

Volgens artikel 41 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad stelt GroenLinks het volgende aan de orde:

Volgens de meeste recente raadsplanning krijgt de Oosterhoutse gemeenteraad op 27 maart 2012 een voorstel van het College om geld beschikbaar te stellen voor de sloop van de vrijkomende buurthuizen Heidehof en Strijen en voormalig jongerencentrum De Wieken. Door het College is in april 2011 aangegeven dat er in het komende jaar onderzocht zal worden wat er gaat gebeuren met de buurthuizen Heidehof, Schervenheuvel en Strijen.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft GroenLinks de volgende vragen:

1. Is onze conclusie juist dat het College besloten heeft tot sloop van de buurthuizen Heidehof en Strijen omdat er volgens de raadsplanning op 27 maart 2012 een voorstel in de raad komt om geld ter beschikking te stellen voor deze sloop?

2. Kunt u aangeven welke onderzoeken er tot nu toe hebben plaatsgevonden naar het geven van een andere maatschappellijke bestemming, verkoop of herontwikkeling van de vrijkomende buurthuizen Heidehof, Schervenheuvel en Strijen?

3. Bent u het met GroenLinks eens dat alles in het werk gesteld moet worden om voor de vrijkomende buurthuizen een nieuwe (maatschappelijke) bestemming te vinden?

4. Is het College het met GroenLinks eens dat een nieuwe (maatschappelijke) bestemming gerealiseerd zou kunnen worden door deze panden aan een andere eigenaar over te dragen, die dit dan vervolgens gaat realiseren?

5. Kunt u alle tot nu toe uitgevoerde onderzoeken op dit gebied ter beschikking stellen van de gemeenteraad? In de raadsvergadering van 15 juli 2009 heeft wethouder Bode het volgende gezegd over de Schervenheuvel: “Ik wil nog wel even duidelijk stellen en dat moeten wij niet uit het oog verliezen voorzitter, dat de Schervenheuvel alleen maar bedoeld is voor maatschappelijke doeleinden. Dat heeft de kerk zo gewild en als wij dat gebouw dus af zouden stoten, dan moeten wij het inderdaad teruggeven aan de kerk.”

6. Is onze conclusie juist dat Schervenheuvel om deze reden niet gesloopt zal gaan worden en aan de kerk aangeboden zal worden op basis van juridische verplichtingen uit het verleden?

In boek “Van patronaat tot onderneming” van C. Gorisse (1997) staat op pagina 100 dat Heidehof in 1970 aan SWO is verkocht op voorwaarde dat het beschikbaar zou blijven als gebouw voor doeleinden van maatschappelijk belang. Het College heeft in april 2011 op antwoord van schriftelijke vragen van GroenLinks aangegeven dat er rekening gehouden zal worden met eventuele voorwaarden zoals die destijds zijn opgenomen in het koopcontract.

7. Heeft het onderzoek naar de eventuele voorwaarden zoals die in 1970 zijn overeengekomen bij de verkoop van Heidehof inmiddels plaatsgevonden en is op basis hiervan de conclusie getrokken dat er geen belemmeringen zijn om tot de sloop van Heidehof over te gaan?

Hoogachtend

W.J.W.A. van der Zanden