Geacht College,

  • In de besluitenlijst van week 48 wordt gemeld dat het college 'kennis heeft genomen van een onderzoek naar de kans die zich voordoet om een nieuwe koers in te slaan met cultureel jongerencentrum Outflow'.
  • In Uw brief van 29 november wordt gesproken over 'het besluit om op korte termijn onderzoek te laten doen naar de mogelijkheid van een nieuwe, eigentijdse invulling van jongerenhangout Outflow'.
  • Daarnaast wordt er in Uw brief maar in sterker mate nog in de pers de indruk gewekt dat het gebouw van Outflow tzt leeg wordt opgeleverd, waarna een nieuw op te richten multidisciplinaire mediaorganisatie dit gebouw gaat betrekken. Die nieuwe organisatie zou dan bestaan uit ORTS en  ROZO Radio,  mogelijk aangevuld met de lokale krant De Oosterhouter en mogelijk zelfs BN/DeStem. Daarnaast zou de mbo-opleiding Media van het Oosterhoutse ROC daarbij betrokken kunnen worden.
  • Voor de huidige activiteiten van OUTFLOW lijkt in deze onderzoeken en plannen geen plaats meer over te blijven.


Naar aanleiding van  bovenstaande stellen wij U, onder verwijzing naar art. 41 van het Reglement van Orde van de raad de volgende vragen:

  • kan de raad op korte termijn beschikken over het onderzoek waarvan het college heeft kennis genomen?
  • Kunt U aangeven wanneer het onderzoek naar de mogelijkheid van een nieuwe, eigentijdse invulling van jongerenhangout Outflow  gehouden zal worden?
  • Kan de raad inzage krijgen in de onderzoeksopdracht voor dit onderzoek?
  • Wie gaat dit onderzoek uitvoeren?
  • Krijgen deze onderzoeken en de daaruit voortvloeiende nota's het stempel 'Jong', m.a.w. wordt de jeugd hierbij betrokken?
  • Op welke manier verwacht U de oorspronkelijke functie van jongerenhangout Outflow, zoals deze nog nadrukkelijk zijn vastgelegd in de Cultuurnota Laat duizend bloemen bloeien, in de nieuwe plannen te kunnen waarborgen?


Wij zien Uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Raadsfractie PvdA
Ad  Hessels