Geacht college,

Volgens artikel 41 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad stelt GroenLinks het volgende aan de orde:

Met ingang van 2013 gaat een deel van de langdurige zorg, zoals de begeleiding, van de AWBZ naar de gemeenten. Hiervoor vindt een aanpassing plaats van de WMO. Mensen zullen dus voortaan bij de gemeente aan moeten kloppen als ze een beroep willen doen op dit soort voorzieningen. Volgens het Centraal Indicatie Orgaan (CIZ) moeten de gemeenten in Nederland voor ruim 206.000 personen zorg gaan organiseren. Daarnaast worden gemeenten ook nog eens verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Uit gegevens van het CIZ blijkt dat het in de gemeente Oosterhout om rond de 665 personen gaat, die nu nog onder de AWBZ vallen en straks bij de gemeente moeten zijn voor zorg. Het grootste deel van deze 665 personen bestaat uit mensen met een psychiatrische aandoening, een lichamelijke handicap of een verstandelijke handicap. De gemeenten moeten vanaf 2013 deze zorg zelf gaan organiseren of hier contracten over afsluiten met zorginstellingen.

Net als bij eerdere verschuivingen van taken naar gemeenten toe zal er vanuit het Rijk een korting op de budgetten worden toegepast en komen de financiële risico’s volledig bij de gemeente te liggen.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft GroenLinks de volgende vragen:

1. Kan het College aangeven in hoeverre op dit moment duidelijk is welk budget de gemeente gaat krijgen wanneer vanaf 2013 dit deel van de AWBZ naar de gemeenten wordt overgeheveld?

2. Kunt u aangeven welke stappen er tot nu toe gezet zijn (en wat u in 2012 gaat doen) ter voorbereiding van deze overheveling van taken naar de gemeenten?

 Hoogachtend
W.J.W.A. van der Zanden