Geacht college,

Volgens artikel 41 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad stelt GroenLinks het volgende aan de orde:

Op 19 april heeft het College van B&W een brief aan de gemeenteraad gestuurd over het onmiddellijk stopzetten van het project Wonen, Zorg en Service in de Wijk (WZSW). Een project wat volgens het College als hoofddoel had om mensen die op dit moment een uitkering hebben nuttige bezigheden aan te bieden, ze werkervaring op te laten doen en ze uiteindelijk weer een plek op de arbeidsmarkt te laten krijgen. Doordat mensen via dienstencheques van het WZSW project gebruik konden maken, was een andere doelstelling om mensen langer zelfstandig te laten wonen en mee te laten doen aan de samenleving.

Naar aanleiding van het plotseling stopzetten van het WZSW project heeft GroenLinks de volgende vragen:

 • Is er een inhoudelijke evaluatie gemaakt van het WZSW project en is naar aanleiding van deze evaluatie besloten om het traject stop te zetten?
 • Kunt u aangeven hoeveel dienstencheques er gedurende de looptijd van dit project verkocht zijn?
 • Kunt u aangeven hoeveel uitkeringsgerechtigden er gedurende de looptijd van dit project werkzaamheden hiervoor verricht hebben?
 • Is onze conclusie juist dat het stopzetten van het WZSW project vooral een financiële achtergrond heeft?


Het WZSW project heeft in de periode van december 2006 tot en met juni 2008 gefunctioneerd onder de naam “Vraag om de hoek, werk om de hoek”. Na afloop van deze periode is de WZSW verder uitgevoerd door welzijnsorganisatie Surplus. In de eindevaluatie  uit juni 2008 van deze voorloper van de WZSW is aangegeven dat hierbij de volgende zaken centraal staan:

 • Het leggen van een verbinding tussen WWB en de Wmo. Daarnaast wordt in de ontwikkeling ook gekeken naar de mogelijke verbanden met de Wsw en de Wi;
 • Het verder ontwikkelen van de ketensamenwerking met lokale partijen, zoals welzijnsinstellingen, zorgaanbieders, woningcorporaties;
 • Het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt;
 • Het bewerkstelligen van een cultuurverandering m.b.t. samenwerking tussen gemeentelijke afdelingen.
 • Kunt u aangeven op welke manier deze zaken verder zijn uitgewerkt sinds het WZSW project door Surplus welzijn is overgenomen?
 • In deze eindevaluatie staat ook dat er tijdens deze voorloper van de WZSW voor gekozen is, om hier geen grootscheepse aandacht aan te geven. Kan een overzicht gegeven worden van alle PR die vanuit de gemeente respectievelijk Surplus aan dit project is gegeven, sinds het door Surplus is overgenomen?

In de “WZSW onderzoeksrapportage”  van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting uit oktober 2010 wordt op pagina 12 aangegeven dat het WZSW project geslaagd is als het gaat om:

 • het activeren en inzetten van mensen voor wijkdiensten;
 • het verkennen van de markt voor persoonlijke dienstverlening;
 • het vullen van gaten in de zorg;
 • het komen tot een sluitend aanbod van zorg op maat dicht bij de mensen die daarmee zelfstandig kunnen blijven wonen.
 • Kan het College van elk van de hierboven genoemde zaken aangeven op welke manier hier door het WZSW project in Oosterhout aan is bijgedragen?

In de evaluatie van de vorige WMO beleidsnota schrijft het College op pagina 20 het volgende over het WZSW: “De WZSW loopt door en zal opgaan in een nieuw project. Het nieuwe project moet gaan bijdragen aan de mogelijkheden van mensen om langer zelfstandig te kunnen wonen. De invulling van onderwerpen als hoe, wat en wie is nog onbekend. Er komt een brede denktank van interne betrokkenen en externe organisaties om invulling en uitvoering aan het nieuwe project te geven.”

 • Welke activiteiten zijn er sinds juni 2008 ondernomen om het WZSW project meer een project in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) te laten zijn dan een project in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB)?
 • In de WMO-evaluatie geeft u aan dat de WZSW zal doorlopen. Waarom is dan nu besloten tot onmiddellijke stopzetting hiervan?
 • In de brief van 19 april geeft u aan dat in overleg met Surplus gekeken zal worden of de klussendienst uitgebreid kan worden. In de WMO-evaluatie stelt u dat er een brede denktank komt om invulling en uitvoering aan het nieuwe project te geven. Op welke manier en op welke termijn zal het College met voorstellen gaan komen voor een “doorstart” van het WZSW project.


Hoogachtend

W.J.W.A. van der Zanden