Geacht college,

Volgens artikel 41 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad stelt GroenLinks het volgende aan de orde:


Op 7 juli jl. is de gemeenteraad per brief geinformeerd over de aanbesteding Hulp bij het Huishouden in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Nieuw is dat er nu niet alleen meer sprake is van twee soorten Hulp bij het Huishouden maar dat er ook een apart perceel is voor enkel schoonmaakwerkzaamheden.

Uit de aanbesteding volgt dat de schoonmaakwerkzaamheden worden aanbesteed volgens de CAO Schoonmaak. Hiervoor trekt de gemeente een maximumtarief uit van € 11,30 per uur exclusief BTW. De CAO Schoonmaak gaat echter uit van een minimaal uurloon van € 10,10. Hier komen dan nog de werkgeverslasten bovenop en alle andere bijkomende kosten. Navraag bij o.a. de FNV heeft opgeleverd dat bij een uurtarief van € 11,30 het voor geen enkel bedrijf rendabel is om in te schrijven. De FNV heeft aangegeven dat een schoonmaker volgens de CAO Schoonmaak rond de € 18 per uur exclusief BTW kost.

Doordat de huishoudelijke hulp voor sommige personen enkel nog maar uit schoonmaakwerkzaamheden zal bestaan, zal dit er naar de mening van GroenLinks toe leiden dat een deel sociale controle weg zal vallen. Dit vanwege het feit dat Hulp bij het Huishouden tot nu toe volledig werd gedaan door medewerkers van de thuiszorg. Hulp in het Huishouden hield meer in dan enkel het schoonmaken van een huis. Verder waren de medewerkers van de thuiszorg ook opgeleid in het herkennen van eventuele andere problemen bij mensen die van hen huishoudelijke hulp kregen.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft GroenLinks de volgende vragen:

1 Is het College het met GroenLinks eens dat het tarief van € 11,30 per uur voor schoonmaakwerkzaamheden nooit kloppend kan zijn?

2 Deelt het College de conclusie van het FNV dat een schoonmaker volgens de CAO Schoonmaak rond de € 18 per uur zou moeten kosten?

3 Is het College bereidt om, mede in het kader van goed werkgeverschap, te komen tot een aanpassing van het tarief per uur voor schoonmaakwerkzaamheden tot een reëel tarief, zoals dat bv. door de FNV genoemd is?

4 Betekent het dat pure schoonmaakwerkzaamheden voortaan uitgevoerd zullen gaan worden door medewerkers van schoonmaakbedrijven en niet meer door medewerkers van thuiszorgorganisaties?

5 Op welke manier zijn de medewerkers van schoonmaakbedrijven in staat om ook andere problemen in het huishouden van hun cliënten te herkennen. Zij zijn hier namelijk niet speciaal voor opgeleid.