Geacht college,

Volgens artikel 41 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad stelt GroenLinks het volgende aan de orde:

Per brief d.d. 25 maart 2010 van het College van B&W aan de gemeenteraad, meldt het College te hebben besloten voorlopig te stoppen met de verdere voorbereiding en realisatie van het project “Landschapszone Oosterhout Oost”. Dit project dat samen met de Gemeente Dongen en de Provincie Noord-Brabant wordt voorbereid heeft als doel het voorkomen van het aan elkaar groeien van Oosterhout en Dongen en het bevorderen van de migratie van amfibieën en kleine zoogdieren tussen natuurgebieden Vrachelseheide-Boswachterij Dorst via de Donge naar de Biesbosch.

Als redenen voor de stopzetting noemt het College:
  • Woningbouwafspraken voorzien niet in extra woningen ten zuiden van de kern Oosteind tot ongeveer 2020
  • Er zijn voor landschapsontwikkeling ander prioriteiten gesteld

GroenLinks vindt het op een duurzame wijze voortbestaan van de natuurgebieden in Oosterhout en daarin voorkomende planten en dieren (biodiversiteit) van groot belang. Daarnaast is GroenLinks van mening dat het buitengebied landschappelijk moet worden versterkt en daarmee aantrekkelijker moet worden voor recreatief gebruik (fietsen en wandelen). Daarom hebben wij de volgende vragen:

1 Welke (tussentijdse) resultaten heeft de in april 2008 gestarte werkgroep Landschapszone tot nu toe opgeleverd?

2 Wat is het standpunt van de andere partners (Provincie en Gemeente Dongen) over de realisering van de landschapszone?

3 Hoeveel heeft de deelname van de werkgroep, de gemeente Oosterhout tot nu toe gekost (in capaciteit en middelen)?

4 Heeft u onderzocht of er een aangepaste landschapszone kan worden gerealiseerd (bijvoorbeeld minder breed, maar wel voldoende voor de migratie van de genoemde diersoorten)?

5 Hoeveel kost het de gemeente Oosterhout (in capaciteit en middelen) om de planvorming voor de landschapzone voort te zetten?

6 Bent u op de hoogte van mogelijke (Europese-, Nationale- en Provinciale subsidieregelingen) waarmee de landschapzone kan worden gerealiseerd?

7 Welke andere prioriteiten ten aanzien van landschapsontwikkelingen heeft u gesteld?

8 Bent u het met GroenLinks eens dat de toekomst van de natuurgebieden en biodiversiteit in Oosterhout afhankelijk is van een goede, robuuste structuur van natuurgebieden. En dat deze structuur daarom dient te bestaan uit grotere eenheden
         met onderlinge verbindingen waardoor uitwisseling van soorten mogelijk is?