Op 25 februari jl. heeft u een schriftelijke vraag ex art. 41 van het Reglement van Orde van de Oosterhoutse gemeenteraad gesteld over de vertrouwelijke raadsbrief over De Zwaaikom. Wij beantwoorden uw vraag als volgt.


1Kan het college gemotiveerd aangeven welke elementen uit de brief een beroep op artikel 10 Wob juncto artikel 25 Gemeentewet rechtvaardigen?

1Op deze vraag kunnen wij geen al te specifiek antwoord geven, aangezien wij daarmee alsnog de vertrouwelijkheid van de eerder verstrekte informatie zouden schenden. In meer algemene zin verwijzen wij graag naar artikel 10, tweede lid aanhef en onder b. van de Wet openbaarheid van bestuur: "Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang niet opweegt tegen de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke organen of de in artikel 1a, onder c en d bedoelde bestuursorganen."

Wij zijn dus van mening dat openbaarmaking van de brief op dit moment de onderhandelingspositie van de gemeente – en daarmee dus haar economische en/of financiële belangen – ernstig zou schaden.