Geacht college,

Volgens artikel 41 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad stelt GroenLinks het volgende aan de orde:

In het gemeentelijk voorlichtingskatern in het Weekblad Oosterhout van woensdag 17 februari 2010 staat dat de maaltijdvoorziening in zijn huidige vorm gaat verdwijnen. Concreet wordt gemeld dat vanaf 1 juli 2010 de maaltijdvoorziening van SBO niet langer als een individuele voorziening binnen de WMO wordt verstrekt. Met mensen die er nu al gebruik van maken zullen afspraken gemaakt worden over een afbouwregeling.

1. In de raadsvergadering van 20 januari 2010 heeft de gemeenteraad ingestemd met een nieuwe WMO verordening. In deze raadsvergadering is ook ingestemd met een amendement van GroenLinks en D66 wat betekent dat de gemeenteraad zich ook uit moet spreken over de nadere praktische invulling van deze nieuwe WMO verordening;

2. In dezelfde raadsvergadering is een motie van het CDA aangenomen waarin staat dat VOOR de praktische invoering van de nieuwe WMO verordening er een tussentijdse evaluatie uitgevoerd zal worden naar onder andere de gevolgen voor de afnemers van de maaltijdvoorziening bij stopzetting hiervan. De raad moet zich vervolgens over de uitkomsten van deze evaluatie uitspreken.

3. In dezelfde raadsvergadering heeft de SP een amendement ingediend wat ging over het handhaven van de maaltijdvoorziening voor huidige gebruikers. Dit amendement is ingetrokken door de toezegging van de wethouder dat hij nog met nadere informatie zou komen over wat dit financieel zou betekenen.

4. In de desbetreffende raadsvergadering is enkel gesproken over het niet meer financieel compenseren van mensen die deelnemen aan deze maaltijdvoorziening. De maaltijdvoorziening zelf blijft gewoon bestaan. Als je het artikel echter leest lijkt het alsof zich vanaf 1 juli geen nieuwe gebruikers meer aan kunnen melden en het verstrekken van maaltijden voor de huidige gebruikers op den duur gaat stoppen.

Naar aanleiding van het bovenstaande kan GroenLinks tot geen andere conclusie komen dan dat het desbetreffende artikel in het gemeentelijke voorlichtingsblad onvolledig, onjuist en onzorgvuldig is.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft GroenLinks de volgende vragen:

1. Kunt u de conclusie van GroenLinks delen dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 januari nog geen definitief besluit heeft genomen over de manier van afbouw van de maaltijdvoorziening en dat de mogelijkheid tot handhaving van deze maaltijdvoorziening voor de huidige gebruikers nog steeds open staat;

2. Bent u het met GroenLinks eens dat dit artikel in het gemeentelijk voorlichtingsblad daarom geen juiste voorstelling van zaken geeft;

3. Bent u het met ons eens dat uit het artikel is op te maken dat vanaf 1 juli geen nieuwe gebruikers bij de maaltijdvoorziening meer worden geaccepteerd en het verstrekken van maaltijden voor de huidige gebruikers op den duur gaat stoppen?

4. Bent u bereid om deze onzorgvuldige berichtgeving zo snel als mogelijk te corrigeren?

Op 18 februari jl. hebt u schriftelijke vragen ex art. 41 van het Reglement van Orde van de Oosterhoutse gemeenteraad gesteld over de Wmo-maaltijdvoorziening . Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

1 De aangenomen motie ziet erop toe dat onderzocht wordt wat de gevolgen zijn van het stopzetten van de maaltijdvoorziening voor de afnemers. Met name zal worden gekeken naar de consequenties van een zogenaamde “uitsterfconstructie” ten opzichte van de door het college voorgestelde afbouwregeling. In zoverre is uw constatering dus juist dat over de wijze van afbouwen van de regeling nog geen duidelijkheid bestaat. Het feit dàt er een eind komt aan de Wmo maaltijdvoorziening is voor ons, ook na het debat met uw raad, evenwel helder.

2 Nee, aangezien wij ook de “uitsterfconstructie” beschouwen als een methode om tot uiteindelijke afbouw van de regeling te komen.

3 Ja. Het artikel maakt duidelijk dat vanaf 1 juli 2010 geen nieuwe gebruikers meer toegelaten worden. Daarnaast staat vermeld dat er voor de huidige gebruikers een afbouwregeling komt, maar dat zij later over de exacte uitvoering worden geïnformeerd. Uw interpretatie van de berichtgeving klopt dus volledig.

4 Van onzorgvuldige berichtgeving is ons inziens geen sprake. Wel hebben wij geconstateerd dat de kop boven het artikel (“Maaltijdvoorziening verdwijnt in huidige vorm”) bij sommigen tot verkeerde conclusies heeft geleid. Daarom zijn wij in het voorlichtingsblad van 24 februari nogmaals op dit onderwerp teruggekomen. Tegelijkertijd hebben wij aangekondigd dat in de WIZ-wijzer van maart meer tekst en uitleg zal worden gegeven over de maaltijdvoorziening.

5