Geacht college,

Volgens artikel 41 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad stelt GroenLinks het volgende aan de orde:

In de raadsvergadering van 22 en 24 september heeft de gemeenteraad in meerderheid de richtlijn bomencompensatie 2009 aangenomen. Tijdens de behandeling van deze richtlijn heeft GroenLinks er op gewezen dat door het aannemen van deze nieuwe richtlijn het aantal bomen in Oosterhout de komende jaren af zal gaan nemen. Kern van de richtlijn is dat compensatie van gevelde bomen enkel in de omgeving waar deze bomen geveld zijn plaats mag vinden. Een compensatielijst zoals deze vroeger bestond, is er nu niet meer. Ook wordt nu een formule gebruikt om aan de hand van o.a. de levensduur van de te kappen bomen en de levensduur van de nieuw te planten bomen te bepalen hoeveel bomen er teruggeplaatst moeten worden. Daarnaast heeft het College altijd nog de bevoegdheid om ook van deze formule af te wijken.

Na vaststelling van het nieuwe bomencompensatiebeleid heeft GroenLinks moeten constateren dat er zich al twee situaties hebben voorgedaan waarin er bomen gekapt zijn en er veel minder bomen zijn teruggepland. Bij de herinrichting van de Burgemeester Elkhuizenlaan/Pasteurlaan zijn zo’n 44 bomen minder teruggepland. Ook bij de restauratie van het park van Brakestein zal het aantal bomen per saldo af gaan nemen.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft GroenLinks de volgende vragen:

1. Kan het College aan de hand van de vastgestelde regels bij het Bomencompensatiebeleid aangeven op welke manier het aantal terug te planten bomen bepaald is in de hierboven genoemde voorbeelden.

2. Als is afgeweken van de vastgestelde regels bij het Bomencompensatiebeleid wat is hier dan de reden van?

3. Is onze conclusie juist dat ook in de toekomst in dit soort situaties het aantal bomen dat wordt teruggepland minder is dan het aantal bomen dat gekapt is?

4. Bent u het met de fractie van GroenLinks eens dat doordat het bomenstand in gemeente langzaamaan terugloopt dit uiteindelijk ten koste van het groene karakter van de stad zal gaan?

5. Welke maatregelen gaat u als College nemen om te voorkomen dat op termijn het groene karakter van Oosterhout in het gedrang komt.

Hoogachtend

W.J.W.A. van der Zanden