Geacht college,

Volgens artikel 41 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad stelt GroenLinks/D66 het volgende aan de orde:

Op 22 juli jl. heeft het College van B&W een persbericht verzonden met als titel: “Begroting 2010 verder onder druk, waardoor aanvullende “harde” maatregelen onontkoombaar zijn”. In dit persbericht wordt ingegaan op de lagere inkomsten voor de gemeente vanuit het gemeentefonds in de jaren 2012 en 2013 zoals deze beschreven zijn in de meicirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van 29 mei 2009. Deze informatie was dus bij het College van B&W bekend toen op 15 en 18 juni de Perspectiefnota 2010 in de gemeenteraad besproken is.

Tot op dit moment is de gemeenteraad over de verslechterde financiele situatie van de gemeente Oosterhout uitsluitend geinformeerd via het persbericht van 22 juli jl. Tijdens de bespreking van de Perspectiefnota 2010 is GroenLinks/D66 al uitgebreid ingegaan op het naar onze mening te optimistische beeld dat hierin geschetst wordt van de financiele situatie van de gemeente Oosterhout. De tegenvallende inkomsten vanuit het gemeentefonds in de komende jaren ondersteunen die mening nogmaals. Tijdens deze raadsvergadering wist de wethouder van financien enkel aan te geven dat GroenLinks/D66 wel erg zwart keek naar de Perspectiefnota. De wethouder heeft toen niets gezegd over de gevolgen van de meicirculaire, die toen al bij hem bekend moesten zijn. Ook in de raadsvergadering van 14 juli waar GroenLinks/D66 tijdens de behandeling van de concernrapportage nogmaals ingegaan is op de financiële situatie van de gemeente heeft het College hier niets over gezegd.

Het gevolg van de nu ontstane financiele situatie is, dat er geen sprake meer is van een structureel financieel evenwicht en dat extra bezuinigingen noodzakelijk zijn. Naar aanleiding van het bovenstaande heeft GroenLinks/D66 de volgende vragen:

1. Waarom heeft het College van B&W de gemeenteraad niet voor of tijdens de behandeling van de Perspectiefnota geinformeerd over de verslechterde financiele situatie n.a.v. de meicirculaire 2009?

2. Bent u het met de fractie van GroenLinks/D66 eens dat het College daardoor de gemeenteraad onjuist en onvolledig heeft geinformeerd over de werkelijke financiele situatie van de gemeente Oosterhout?

3. In het persbericht wordt gesproken over nieuwe ombuigingsvoorstellen, waarbij harde maatregelen niet geschuwd worden. Gaat het hier om voorstellen, die niet in de Perspectiefnota genoemd worden en zo ja om welke?

4. Bij de behandeling van de concernrapportage heeft GroenLinks/D66 het voorstel gedaan van een taakstellende bezuiniging op het personeelsbudget van minstens 5%. Zal dit voorstel onderdeel zijn van de harde maatregelen, die het College aangekondigd heeft?

5. Waarom is de gemeenteraad tot nu toe nog steeds niet officieel geinformeerd over de financiele gevolgen van de meicirculaire?

Hoogachtend

W.J.W.A. van der Zanden