Geacht college,

Volgens artikel 41 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad stelt GroenLinks/D66 het volgende aan de orde:

In steeds meer gemeentes in Nederland komen de laatste tijd autodeel initiatieven van de grond. Hierbij betalen mensen, die aan een dergelijk initiatief deelnemen een vast bedrag per maand met daarnaast een tarief voor het gereden aantal kilometers. Vooral automobilisten die weinig rijden zijn op deze manier goedkoper uit. Mede met gemeentelijke hulp zijn dit soort initiatieven in verschillende gemeentes in Nederland ontstaan. Gemeentes kunnen dit soort initiatieven ondersteunen door bv. één vaste parkeerplaats in een wijk te reserveren waarop deze deelauto’s geparkeerd kunnen worden. Ook kunnen ze een rol spelen bij het opstarten van dergelijke projecten door in bepaalde wijken te inventariseren wat de behoefte aan autodelen is. In Nederland zijn inmiddels verschillende bedrijven/organisaties actief met het aanbieden van deelauto’s. Een rondje langs de websites hiervan laat zien dat autodelen op dit moment in Oosterhout nog niet beschikbaar is.

GroenLinks/D66 is van mening dat ook in Oosterhout onderzocht zou moeten worden wat de mogelijkheden zijn voor het introduceren van autodeel initiatieven. Autodelen zou dan bv. meegenomen kunnen worden bij het dit jaar op te stellen luchtkwaliteitsplan.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft GroenLinks/D66 de volgende vragen:

1. Bent u het met GroenLinks/D66 eens dat het stimuleren van autodeel initiatieven een middel is om milieubelasting en verkeersdruk terug te dringen?

2. Is het College bereid om ook in Oosterhout (bv. in het dit jaar op te stellen luchtkwaliteitsplan) te gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het introduceren van autodeel initiatieven

Hoogachtend

W.J.W.A. van der Zanden