groen66De grootste artikel 41 misbruikert aller tijden. WJ van G66 doet namelijk verkapt debatteren d.m.v. schriftelijke vragen te stellen aan ons college. Dat lezen we in de natrap voetnoot die in de antwoorden van het college aan G66 te lezen valt op wederom vragen van G66 over de afgelastte ORTS-radiomarathon.

Brief 1
Antwoord
Brief 2

ANTWOORD SCHRIFTELIJKE VRAGEN RADIOMARATHON ORTS
4 oktober 2007

Naar aanleiding van uw brief van 27 augustus 2007 beantwoorden wij uw vragen als volgt.

Vraag 1.
Is er binnen het gemeentehuis tijdig overleg geweest tussen de verschillende afdelingen die zich bezig hebben gehouden met beslissingen rond deze radiomarathon (subsidieverstrekking, openbare orde en veiligheid).

Antwoord vraag 1
. Ja, zie eerdere brief.

Vraag 2.
Is het juist dat de burgemeester pas afgelopen maandag op de hoogte is gebracht van deze radiomarathon en dat het daardoor feitelijk gezien niet meer mogelijk was om nog voldoende politie te regelen hiervoor? Waarom is dit niet al eerder gebeurd?

Antwoord vraag 2.
Nee, zie eerdere brief.

Vraag 3.
De gemeente geeft aan dat er geen zicht was op het aantal bezoekers van de radiomarathon. Had de gemeente concrete aanwijzingen dat er een dusdanig groot aantal bezoekers naar deze radiomarathon zou komen dat de openbare orde en veiligheid op de Markt in het gedrang zou komen?

Antwoord vraag 3.
Zoals reeds in onze eerdere brief is aangegeven, is in de loop van de procedure er sprake geweest van een gewijzigd risicoprofiel. Overigens is het aan de organisator en niet aan de gemeente om een inschatting te maken van het aantal bezoekers.

Vraag 4.
De gemeente geeft aan dat dit weekeinde ook het Floralia Country festival is. Betekent dit dat er te weinig politiecapaciteit in het politiedistrict Oosterhout is orn beide activiteiten op een veilige manier doorgang te laten vinden?

Antwoord vraag 4.
Nee. Zie verder het antwoord op vraag 2 en 3.

Vraag 5.
De gemeente geeft ook aan dat er binnenkort nog andere activiteiten op de Markt zijn en dat de Markt niet te veel belast mag worden. Hadden door deze radiomarathon dan (delen van) de weekmarkt verplaatst moeten worden of is de Markt niet bestand tegen een groot aantal evenementen?

Antwoord vraag 5.
Verplaatsing van de markt was niet nodig. Bij evenementen waarbij er sprake is van aanzienlijke geluidsproductie betrekt de gemeente bij haar afweging ook andere geluidsproducerende evenementen die op dezelfde plaats worden gehouden binnen een kort tijdsbestek.

Vraag 6.
Bent u het met ons eens dat deze handelwijze van de gemeente er niet toe bijdraagt dat de gemeente door organisators van evenementen als een betrouwbare partner gezien wordt?

Antwoord vraag 6.
Nee.

Ten slotte wil het college u nog het volgende in overweging geven. Hoewel wij niet wensen te treden in de afwegingen van een fractie om over een bepaald onderwerp (aanvullende) vragen te stellen, moet ons hier wel van het hart dat u alle informatie waarom u nu vraagt, ook in het eerdere antwoord van het college had kunnen terugvinden. De briefwisseling tussen uw fractie en ons college krijgt op deze manier dan ook meer de vorm van een (schriftelijk) debat of dialoog. De vraag is of het stellen van art. 41 vragen daarvoor het beste instrument is; voor het voeren van een dialoog biedt het Reglement van Orde van uw raad naar ons idee voldoende, en betere alternatieven.