opzeelandDan zijn we aangekomen bij de laatste geluiden van de raadsvergadering van mei 2015. We hebben het lekkerste voor het laatst bewaard. De nota ‘Vaststelling van bestemmingsplan "Kerkdorp Den Hout, herziening IV (Vrachelsestraat - Molenakker)’.

Eigenbelangen beschuldigt Eigenbelangen van eigenbelangen.

Wanneer raadsleden persoonlijk betrokken raken bij raadsbesluiten kunt u de leukste discussies verwachten. Het wordt nog leuker als de ene Eigenbelanger de andere Eigenbelanger gaat wijzen op eigenbelang. U hoort Anton van Opzeeland (PvdA), betrokken Houtenaar, steeds emotioneler worden naarmate de discussie vordert. Helaas kapte uw Bacootje de discussie veel te vroeg af, waardoor zelfs Houtse Heuvel 44a geen kans kreeg op tafel te komen. Wel een plan Bayens met onverslijtbare woningen, die je bij de tegenoverliggende EMTÉ bij 2 doosjes aardbeien als bonus gratis erbij kan krijgen, rolde door de raadszaal. We raden u dan ook aan om maar direct bij geluid 4 te beginnen, waar de zeer emotionele en geheel zonder eigenbelang PvdA`ert spreekt. Namens Zichzelf en GroenLinks.

U kunt de volledige nota hier lezen, wij doen alleen even neerzetten wat gevraagd wordt:

Samenvatting
Om een woningbouwontwikkeling van 11 grondgebonden woningen in Den Hout te kunnen realiseren is een bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp-bestemmingplan 'Kerkdorp Den Hout, herziening IV (Vrachelsestraat-Molenakker)' heeft van 2 oktober tot 13 november 2014 ter inzage gelegen. Er zijn 2 zienswijzen ingediend. Deze zijn verwerkt in de Reactienota zienswijzen. Uw raad wordt voorgesteld in te stemmen met de reactienota en het bestemmingsplan vast te stellen.

Wat willen we bereiken?
Met de vaststelling van het bestemmingsplan wordt het mogelijk om in de kern Den Hout 11 grondgebonden woningen te realiseren in verschillende prijsklassen. Deze woningen dragen bij aan het behoud van het aanwezige voorzieningenniveau in Den Hout. Het plan kent een lange voorgeschiedenis, in 2005 werden de eerste plannen ingediend. Ons college heeft in 2006 met het plan ingestemd onder een aantal randvoorwaarden (welke o.a. betrekking hebben op de ruimtelijke randvoorwaarden en de prijsklassen van de te bouwen woningen). Na besluitvorming door ons college in 2007, heeft er op 6 juni 2007 een informatie-avond plaatsgevonden in Den Hout. Namens 51 bewoners van Den Hout is toen verzocht om aan het plan geen medewerking te verlenen. In 2009 is een inspraakprocedure gestart, tijdens welke procedure 7 zienswijzen zijn ingediend. Voor het verkavelingsplan is op 26 september 2013 (wederom) een inspraakprocedure gevolgd. Tijdens de gehouden inspraakprocedure zijn er 13 zienswijzen ingediend. Het plan is naar aanleiding van opmerkingen tijdens deze procedure aangepast in die zin, dat langs de Vrachelsestraat drie langsparkeerplaatsen in het plan opgenomen. Hiermee is tegemoet gekomen aan de vrees van sommige insprekers, dat er anders auto's op de openbare weg komen te staan. Tevens zijn enkele kleine aanpassingen doorgevoerd in het stedenbouwkundig plan. Tegen het ontwerp-bestemmingsplan zijn twee zienswijzen ingediend. Dit aantal zienswijzen is verminderd in vergelijking tot eerdere aantallen (resp. 51, 48 en 13).