attentieNota 'Eindverslag inspraakprocedure welstandsvrij bouwen voor nieuwbouwwoningen'.

De raad heeft kennis genomen van de ingediende zienswijzen en het eindverslag inspraakprocedure welstandsvrij bouwen voor nieuwbouwwoningen.

Door de fracties van VVD, Gemeentebelangen, D66, Gezond Burger Verstand en de Partij van de Arbeid werd een amendement ingediend inhoudende:

  1. Ingediende zienswijzen gegrond verklaren voor zover deze betrekking hebben op de Contreie en deze voor het overige ongegrond verklaren
  2. Welstandsregels en -toetsing in de gemeente Oosterhout af te schaffen met uitzondering van beschermde stads- en dorpsgezichten, monumenten en de Contreie (tot de wijk is afgebouwd) waarbij de excessenregeling wordt vastgesteld en van toepassing blijft voor de gehele gemeente
  3. Ten behoeve van advisering m.b.t. de toepassing van de excessenregeling, monumenten en de beschermde stads- en dorpsgezichten de welstandsnota en de reeds vastgestelde beeldkwaliteitsplannen als toetsingskader te laten dienen
  4. De Commissie Welstand en Monumenten van de gemeente Oosterhout per 1-10-2015 op te heffen en de advisering met betrekking tot welstand en monumenten via een externe deskundige organisatie vorm te geven
  5. De welstandsnota, de huidige excessenregeling, de bouwverordening, de legestabel en andere relevante beleidsstukken aan te vullen dan wel te wijzigen op basis van het gestelde op basis van het gestelde onder 2, 3, en 4 en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen uiterlijk in de raadsvergadering van september 2015.

Dit amendement is aangenomen met de stemmen voor van Gemeentebelangen, Gezond Burger Verstand, VVD, Partij van de Arbeid en D66. Het geamendeerde raadsvoorstel is vervolgens aangenomen met de stemmen voor van Gemeentebelangen, Gezond Burger Verstand, VVD, Partij van de Arbeid, D66 en het CDA.