logo storp pngNota 'Beschikbaarstelling van gelden voor aankoop en reconstructie van - gedeelten van - de Vijftig Bunderweg'

De Vijftig Bunderweg, die voor een deel eigendom is van Staatsbosbeheer, moet i.r.t. de ontsluiting van het gebied van De Vliert verbreed worden. Voor de aankoop en verbreding moest door uw gemeenteraad geld beschikbaar worden gesteld.

In een vertrouwelijk voor uw raad ter inzage gelegde bijlage is aangegeven welke kosten met een en ander zijn gemoeid. De ontwikkelende partij heeft zich, in een met haar voor de ontwikkeling van de nieuwe woonbuurt gesloten anterieure overeenkomst, verplicht tot het betalen aan de gemeente van een exploitatiebijdrage, waarvan een bedrag van C 230.300,00 bestemd is voor storting in de reserve Bovenwijkse Voorzieningen en het Groenfonds. In de dekking van het thans benodigde bedrag kan worden voorzien, door het ten laste van de voorziene storting in het reserve Bovenwijkse Voorzieningen te brengen.

 

Groen Brabant wilde via een ordevoorstel dat de nota van de agenda werd gehaald. De Ecologische Hoofdstructuur- en houtwalaantasting was voor Groen Brabant aanleiding om het college te verzoeken met een beter voorstel te komen. Het ordevoorstel werd niet door een meerderheid gesteund. Het hoe en waarom kunt onder terugluisteren.