ambtenaar picaDe Milieuvereniging Oosterhout komt in actie tegen de komst van een Megavarkensstal aan de Steenovensebaan. De gemeente heeft een vergunning afgegeven die het mogelijk maakt om op de rand van de boswachterij Dorst een stal te bouwen voor 4000 zeugen en ca. 150.000 biggen.
De Milieuvereniging start een handtekeningenactie om deze vergunning van tafel te krijgen. Een stal van deze grootte zou in een klap het landschap verpesten in de enclave tussen het natuurgebied de Duiventoren en de boswachterij Dorst. De Gemeentes Oosterhout en Breda investeren om de landschappelijke en ecologische kwaliteit in het landschapspark tussen Oosterhout en Breda te versterken.

De bouw van de Megastal staat haaks op het streven om dit gebied voor recreatie aantrekkelijker te maken. Een Megastal is niet goed voor het dierenwelzijn, het milieu en vormt ook een bedreiging voor de gezondheid van recreanten die willen genieten van het gebied. Dieren in een megastal komen nooit buiten, kunnen niet wroeten en zien (vrijwel) geen daglicht. Staarten worden zonder verdoving afgeknipt en hoektanden ingekort. Er zijn naast de landschapsvervuiling en dierenwelzijn nog meer redenen om geen megastallen te bouwen. Dat is het mestoverschot, de risico's voor de volksgezondheid in verband met de kans op de verspreiding van ziektes, uitputting van de bodem omdat het veevoer uit zuid Amerika geïmporteerd wordt en uitputting van de bodem veroorzaakt. Twintig jaar geleden heeft de Milieuvereniging bij de Raad van State afgedwongen dat het bedrijf niet groter mocht groeien dan 1600 varkens. Ook nu zal de Milieuvereniging alles in het werkstellen om de nieuwe uitbreiding tegen te gaan. De vergunning is nog niet van kracht omdat de Provincie nog geen verklaring van geen bedenkingen in het kader van de Natuurbeschermingswet afgegeven heeft. De Provincie kan de verklaring weigeren als er regionale toename van dieraantallen plaats vindt. Er zijn verschillende aanvragen voor uitbreidingen van veehouderijen rondom het Natura 2000 gebied Ulvenhoutse bos ingediend. Daarom start de Milieuvereniging nu een handtekeningen actie om de Provincie op andere gedachten te brengen en deze verklaring niet af te geven. De gemeenteraad ziet de megastal ook niet zitten en het college van Oosterhout zegt weinig mogelijkheden te hebben om deze ontwikkeling tegen te gaan. De Milieuvereniging steunt hierbij de gemeenteraad, die afgelopen raadsvergadering unaniem een motie aangenomen heeft, waarin de raad zich uitspreekt tegen deze ontwikkeling.

Ga naar de petitie