Scenario 1

WAVA als werkbedrijf voor de deelnemende gemeenten

De primaire taak van WAVA is de uitvoering van de Wsw. Daarnaast zetten de deelnemende gemeenten WAVA de laatste jaren ook in op het gebied van re-integratie en participatie van uitkeringsgerechtigden.

In dit scenario voert WAVA de volledige Participatiewet uit voor de Dongemond gemeenten. Het wordt als het ware het mensontwikkelbedrijf voor de gemeenten, het bedrijf voor meedoen in de Dongemond gemeenten. Eventueel kan WAVA ook een rol vervullen bij arbeidsmatige dagbesteding die vanuit de AWBZ naar de gemeente komt.

In dit scenario is van belang dat WAVA over voldoende werk beschikt waarop de doelgroep kan worden ingezet. De gemeenten hebben dan ook een belangrijke taak om te zorgen dat WAVA dit werk heeft. Voor gemeentelijke taken die geschikt zijn voor de doelgroep geldt dan dat de gemeenten zo veel mogelijk opdrachten aan WAVA moeten verstrekken. Te denken valt hierbij aan groenonderhoud en schoonmaak.

Voordeel

  • Het schept duidelijkheid, iedere cliënt die ondersteuning nodig heeft bij het participeren krijgt deze ondersteuning van WAVA.
  • De huidige infrastructuur van WAVA kan in stand blijven en zo optimaal mogelijk gebruikt worden.
  • WAVA kan de doelgroep inzetten voor het uitvoeren van andere taken voor de gemeente. Hierbij kan gedacht worden aan groenonderhoud, schoonmaak en catering.

Nadeel

  • Initiatieven uit de samenleving die zich richten op kwetsbare groepen krijgen weinig tot geen ruimte om zich te ontwikkelen, omdat de gemeente alles bij WAVA neerlegt.
  • Als WAVA veel taken (groenonderhoud, schoonmaak, catering) uitvoert voor de deelnemende gemeenten, dan is er grote afhankelijkheid van inzet van de doelgroep. Om kwaliteit te kunnen leveren is er vooral afhankelijkheid van personen met een hoge loonwaarde (de 'betere werknemers' uit de doelgroep). De afhankelijkheid van de doelgroep kan de doorstroom naar een reguliere werkgever belemmeren. Het gevolg hiervan kan zijn dat er onvoldoende ruimte is voor nieuwe instroom, waardoor een grotere groep in de uitkering blijft hangen. Het kan ook betekenen dat een steeds grotere groep via WAVA werkzaamheden verricht, waardoor de kosten blijven toenemen.
  • Gemeenten verstrekken veel opdrachten voor uitvoerende werkzaamheden aan WAVA. Dit kan nadelig zijn voor de marktwerking in de betreffende sectoren.

Vraagpunt

  • De grote vraag bij dit scenario is of we vinden dat dit past in de huidige tijdgeest. Via inzet van WAVA regelt de gemeente de participatie van de doelgroep. De verantwoordelijkheid wordt hiermee voor een belangrijk deel overgenomen van de burger.
  • Een andere vraag is of door de eenzijdige inzet van WAVA voldoende diversiteit in werkzaamheden geboden kan worden. Kan voldoende werk geboden worden dat past bij de competenties van de cliënt, of is straks een groot deel van de doelgroep aangewezen op werk in het groen?