Trein moet komenGroenLinks/D66 en Onafhankelijke Fractie: “De Spoorlijn Breda – Utrecht moet er komen”

De spoorlijn Breda – Utrecht staat de laatste maanden weer prominent op de politieke agenda. Op 27 maart 2008 presenteerden bouwbedrijf BAM en ingenieursbureau Goudappel Coffeng een nieuw plan voor de aanleg van deze spoorlijn. In dit plan wordt uitgegaan van een koppeling van de verbreding van de A27 en de aanleg van deze spoorlijn. Uit dit plan volgt dat een station in Oosterhout dagelijks 14.000 reizigers kan trekken. De spoorlijn Breda – Utrecht zal leiden tot een betere bereikbaarheid van Oosterhout. Oosterhout zal daardoor een aantrekkelijkere stad voor bedrijven worden om zich te vestigen. Ook voor forenzen, die niet in de Randstad of grote steden zoals Breda en Tilburg willen wonen zal de aantrekkelijkheid van Oosterhout als woonplaats toenemen. In de plaats van een enkele Interliner naar Utrecht en een steeds verder dichtslibbende A27 komt er nu een gegarandeerd snelle verbinding naar Utrecht, Breda, Tilburg en de Randstad.

GroenLinks/D66 en de Onafhankelijke Fractie zijn hierbij van mening dat het College van B&W van Oosterhout zich actief in moet gaan zetten om de spoorlijn Breda – Utrecht op de landelijke politieke agenda te houden. Omdat uit door de Onafhankelijke Fractie gestelde vragen bleek dat het Oosterhoutse College dit niet van plan was, hebben GroenLinks/D66 en de Onafhankelijke Fractie op 12 juni 2008 een tweetal moties ingediend. Eén motie waarin het College wordt opgeroepen om zich actief in te gaan zetten voor de spoorlijn Breda – Utrecht en één motie waarin het College wordt opgeroepen om bij de toekomstige plannen voor “Oosterhout-Oost” een ruimtelijke reservering op te nemen voor deze spoorlijn. Beide moties zijn door de gemeenteraad aangenomen.

Tot onze grote verbazing hield wethouder de Boer op een bijeenkomst van de Vecoo op donderdag 19 juni jl. in Oosterhout een betoog waarin hij vooral redenen noemde om deze spoorlijn juist niet aan te leggen. Een betoog waar naar de mening van GroenLinks/D66 en de Onafhankelijke Fractie weinig visie en enthousiasme vanuit ging en dat ook niet mee helpt voor de lobby vanuit de betrokken gemeentes richting Den Haag om de spoorlijn Breda – Utrecht op de landelijke politieke agenda te houden. Zeker nu de Tweede Kamer inmiddels ook gepleit heeft voor een onderzoek naar deze spoorlijn is het van het grootste belang dat er vanuit de betrokken gemeentes een eensgezind geluid komt om deze spoorlijn aan te leggen. Hoe sterker dit geluid klinkt, hoe groter de kans is dat de spoorlijn Breda – Utrecht eindelijk gerealiseerd gaat worden. Ook zijn vele van de daar door de wethouder gedane uitspraken over spoorlijnen naar onze mening op zijn minst discutabel. Wij zijn het wel met de wethouder eens dat naast de spoorlijn Breda – Utrecht ook op andere vervoersvormen moet worden ingezet. Zeker omdat realisatie van deze spoorlijn, ook in het meest gunstige geval, nog een flink aantal jaren op zich zal laten wachten. Maar dat vormt geen enkele belemmering voor een actieve en positieve houding van Oosterhout m.b.t. de realisatie van de spoorlijn Breda – Utrecht. Voor GroenLinks/D66 en de Onafhankelijke Fractie is er dan ook voldoende reden om over dit onderwerp een interpellatiedebat aan te vragen in de raadsvergadering van 1 juli 2008. Hierin zullen wij aan wethouder de Boer vragen of hij zich voortaan in de toekomst met enthousiasme in wil zetten om de realisatie van een spoorlijn Breda – Utrecht te ondersteunen, zodat er ook vanuit Oosterhout het geluid komt, dat wij er alles aan willen doen om in de toekomst een spoorlijn met bijbehorend station in Oosterhout te krijgen.

W.J.W.A. van der Zanden (GroenLinks/D66)
G.A.H.M. Oomen (Onafhankelijke Fractie)