Geacht College,

Gelet op het gestelde in artikel 41 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad stellen wij het volgende aan de orde:

Wij hebben destijds gepleit vòòr invoering van gemeentelijke handhavers met meer bevoegdheden. Die zijn er uiteindelijk gekomen. We hebben allerhande zaken en regels vastgesteld in de Algemene Plaatselijke Verordening. Deze regels dienen vanzelfsprekend nageleefd te worden, maar ook gehandhaafd. Immers als dit niet gebeurt, dan hebben deze regels generlei waarde.

Wij begonnen met 9 handhavers die ingezet werden op de gewenste en gezette tijden. Onderzoek leert dat het aantal inmiddels is gereduceerd tot 3,5 fte's. Naar de mening van de Onafhankelijke Fractie is dit onvoldoende om aan de werkzaamheden, zoals die zijn omschreven, te voldoen.

Graag willen wij van u een antwoord op de volgende vragen:

- Bent u met ons van mening dat de, voor de handhavers omschreven handhavingstaken, niet door de politie kunnen worden uitgevoerd?

- Welk aantal handhavers is voor onze gemeente respectabel en voldoende?

- Bent u voornemens om het huidige aantal uit te breiden tot dit gewenste niveau?

- Zo ja, wanneer denkt u dit gewenste aantal handhavers te hebben bereikt?

Wij zien uw antwoorden binnen de gestelde termijn met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Gerard A.H.M. Oomen