Volgens artikel 41 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad stelt GroenLinks het volgende aan de orde:

Recent hebben wij een afschrift ontvangen van een brief van de Stichting Molen Victoria Oosteind, die gericht was aan uw College van B&W van Oosterhout. In deze brief schrijft de Stichting Molen Victoria Oosteind het volgende:

 • In oktober 2010 heeft een ambtenaar van de gemeente Oosterhout contact opgenomen met de Stichting of zij interesse hadden voor 1000 m2 aan klinkers van de ventweg langs de Van Oldeneellaan;
 • De Stichting heeft aangegeven hier interesse in te hebben;
 • De gemeente heeft gezegd dat op 29 november 2010 met de herbestratingswerkzaamheden zou worden begonnen en of er vanaf die datum ruimte vrijgemaakt zou kunnen worden om de klinkers op te slaan;
 • Door de Stichting is vervolgens een bedrag van € 4.000,- geinvesteerd om het terrein rondom de molen schoon te maken en vrij te maken om de klinkers te kunnen opslaan;
 • Wanneer eind november met de gemeente contact wordt opgenomen over de praktische afhandeling van de gang van zaken wordt door een andere ambtenaar aangegeven dat niet zeker is of de klinkers wel naar Oosteind gaan;
 • Uiteindelijk wordt de Stichting op 4 januari 2011 gemeld dat de gemeente besloten heeft om de stenen zelf te behouden om ze op een andere plaats in de stad te kunnen gebruiken.

Het mag duidelijk zijn, dat GroenLinks dit een erg bizarre handelswijze van de gemeente Oosterhout vindt.

Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen:

 • Kunt u aangeven hoe het mogelijk is dat de gemeente zelf het initiatief neemt tot het aanbieden van klinkers aan de Stichting Molen Victoria Oosteind, de Stichting oproept om hier ruimte voor vrij te maken en dit aanbod vervolgens weer intrekt?
 • Is er een verband tussen het intrekken van het aanbod van klinkers aan de Stichting Molen Victoria Oosteind en de huidige financiële situatie van de gemeente Oosterhout?
 • Bent u het met GroenLinks eens dat wanneer de gemeente zelf het initiatief neemt tot het aanbieden van deze klinkers en de Stichting oproept hier ruimte voor vrij te maken, de Stichting er op mag vertrouwen dat deze klinkers dan ook komen?
 • Bent u het met GroenLinks eens dat een dergelijke handelswijze van de gemeente leidt tot het beeld dat de gemeente Oosterhout niet betrouwbaar is?
 • Is het College alsnog bereid om de in oktober 2010 aangeboden klinkers aan de Stichting Victoria Molen Oosteind te geven of de Stichting in elk geval te compenseren voor de door haar onnodig gemaakte kosten?

Hoogachtend

W.J.W.A. van der Zanden