LS,

Gek eigenlijk dat de Kees Cornelissen de Koppelpaarden dicht moest doen vanwege het overschrijden van de geluidsnorm en de gemeente nu voor dit gebied de geluidsnorm gaat verhogen om woningbouw mogelijk te maken. Wet Milieubeheer

Vaststellen hogere waarden wegverkeer voor bouwinitiatieven in gebied Leijsenakkers.
Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend, dat het voornemen bestaat om met toepassing van artikel 83 van de Wet geluidhinder hogere waarden vast te stellen voor 16 nieuwbouwwoningen in het gebied Leijsenakkers. Het concept-besluit, alsmede de hieraan ten grondslag liggende rapporten ”Akoestisch Onderzoek Woningbouwlocatie Leijsenstraat te Oosterhout”, d.d. 15 juni 2007 en “Akoestisch Onderzoek Bestemmingsplan Leijsenakkers”, d.d. 9 april 2009, beide van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V., liggen hiertoe tijdens kantooruren vanaf woensdag 20 mei 2009 gedurende 6 weken (tot uiterlijk 1 juli 2009) ter visie op het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het stadhuis, Slotjesveld 1, te Oosterhout. De vast te stellen hogere waarden houden verband met de ligging van een deel van de nieuwbouwwoningen binnen de invloedssfeer van de geluidzone van de wegen Rijksweg A27 en de Bovensteweg (N629). Het gaat m.n. om de nieuwbouwwoningen op de locaties Tuincentrum van Leijsen aan de Leijsenstraat en op locatie De Koppelpaarden aan de Veerseweg.

De in de Wet geluidhinder vermelde voorkeursgrenswaarde wegverkeerslawaai van 48 dB wordt voor in totaal 16 woningen overschreden. In de wet wordt de mogelijkheid geboden om onder voorwaarden hogere waarden vast te stellen. In het besluit zijn vast te stellen hogere waarden tot maximaal 56 dB opgenomen. Belanghebbenden, die tegen het voornemen om hogere waarden vast te stellen zienswijzen wensen in te dienen, kunnen deze gedurende de termijn van ter inzage legging, dus tot uiterlijk 1 juli 2009, schriftelijk kenbaar maken aan Burgemeester en Wethouders van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout. Op donderdag 11 juni 2009, om 17.00 uur, in het stadhuis, Slotjesveld 1, te Oosterhout, bestaat de mogelijkheid mondeling een zienswijze in te dienen tegen het voorgenomen besluit tot het vaststellen van hogere waarden.

"Oosterhout, in geen 200 jaar een Stad"

Wet_millieubeheer